פג תוקף

מכרז פומבי מס' 8/20 למתן שירותי ניהול, תוכן ותחזוקה של רשתות חברתיות לקרן למורשת הכותל המערבי

הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי 8/20

כללי

  1. הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות למתן שירותי ניהול, תוכן ותחזוקה של רשתות חברתיות שונות במסגרת פעילות המזמינה, כמפורט בסעיף ‎10 להלן וביתר מסמכי המכרז (להלן: "השירותים"), הכל בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז.
  2. לאחר בחירת הזוכה במכרז, תתקשר המזמינה עם הזוכה בהסכם למתן השירותים (להלן: "הסכם ההתקשרות"), והזוכה יידרש לספק את השירותים בהתאם למפורט בהסכם ההתקשרות על נספחיו, המצורף להזמנה זו כמסמך ז'.
  3. את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמינה באמצעות הקישור: https://tenders.ussl.co(להלן: "אתר האינטרנט") תחת הלשונית "מכרזים פומביים" ו/או לעיין בהם במשרדי המזמינה – בבית שטראוס שברחבת הכותל המערבי, ירושלים, בתיאום מראש בטל' 02-6260969 (להלן: "משרדי המזמינה").

מציע המעוניין להשתתף במכרז נדרש להירשם למכרז, ללא תשלום, בהתאם להוראות סעיף‎19  להלן, ולאחר רישומו יקבל את חוברת המכרז (בעותק פיזי או דיגיטלי). רק מציע שנרשם במועד יהא רשאי להגיש שאלות הבהרה או להגיש הצעתו במכרז.

  1. בכל מקום במסמכי המכרז בו נכתב בלשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך.

לוח זמנים

  1. מבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, מתווה לוח הזמנים המתוכנן להליכי המכרז יהיה כדלקמן:
פעילות תאריך
מועד אחרון לרישום למכרז [חובה] ולהגשת שאלות הבהרה 28.12.2020 עד השעה 14:00
מועד אחרון להגשת הצעות 11.1.2021 עד השעה 14:00

להורדת הקובץ לחץ כאן