מכרז פומבי מס' 4/21 לתכנון וביצוע פרויקט קבלת פנים ב"בית הליבה" שברחבת הכותל המערבי, ירושלים

מכרז פומבי מס' 4/21 לתכנון וביצוע פרויקט קבלת פנים ב"בית הליבה" שברחבת הכותל המערבי, ירושלים

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
הקרן למורשת הכותל, ע"ר מתכבדת להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
שבנדון ליום 9.5.2021 עד השעה 14:00 .
בכל יתר הוראות ומסמכי המכרז אין כל שינוי.

לוח הזמנים המעודכן של המכרז:

  • 21.3.21 כנס מציעים בשעה 12:30
  • מועד אחרון להרשמה ולהגשת שאלות הבהרה: 4.4.21 בשעה 14:00 למייל: [email protected]
  • מועד אחרון להגשת הצעות: 9.5.21 בשעה 14:00 לתיבת המכרזים של הקרן למורשת הכותל.
  • בהצלחה.