מכרז פומבי מס' 11/20 לתכנון' הצבת ותחזוקת דוכני הסברה ברחבת הכותל המערבי בירושלים

מכרז פומבי מס' 11/20 לתכנון' הצבת ותחזוקת דוכני הסברה ברחבת הכותל המערבי בירושלים

לחצו כאן להורדת מסמכי ההזמנה

הודעה בדבר דחיית מועדים
המועד אחרון להגשת הצעות במכרז – 16.12.2020 בשעה 14:00 .
בכל יתר המועדים ו הוראות מסמכי המכרז, לא יחול כל שינוי.