מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין.

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין.

מכרז פומבי 04/20

לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין (לתשומת ליבכם, חל שינוי במועדי המכרז כמפורט להלן)

 1. הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה בזאת הצעות לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין עבור הקרן, הכל כמתואר במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכפוף להנחיות הרשויות המוסמכות, ללא תשלום, במשרדי הקרן הממוקמים ב"בית שטראוס" – רחבת הכותל המערבי, בתיאום מראש עם גב' אפרת גינזברג, בטל' 02-6260969, או לעיין ולהוריד את מסמך ההזמנה (ללא הנספחים) מאתר האינטרנט של הקרן: https://www.thekotel.org/heritage_foundation (תחת הלשונית: "מכרזים פומביים").
 3. ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום, אולם היא מותנית ברישום באמצעות מסירת טופס רישום בדוא"ל זאת עד ליום 9.11.2020 בשעה 14.00, כמפורט בהזמנה. רישום כאמור הוא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. על מנת להירשם למכרז יש להוריד את טופס הרישום המופיע בתחתית עמוד זה, למלאו ולשלחו למייל: [email protected] (עד למועד האחרון לרישום- 9.11.20)
 4. שאלות הבהרה על-ידי מציעים שנרשמו למכרז ניתן להגיש עד ליום 16.11.2020, כמפורט בהזמנה.
 5. תנאי-סף לכשירות, שיקולים לבחירת מציעים כשירים ו/או מועדפים, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס למכרז ולהשתתפות בו, מפורטים במסמך ההזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי-הסף לכשירות כוללים, בין היתר:

 • המציע הינו עוסק (יחיד או תאגיד) הרשום כדין בישראל.
 • במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2016, העניק המציע שירותי אספקה, שינוע והובלה של ציוד, כהגדרתו בהזמנה, עבור שלושה (3) לקוחות לפחות, בהיקף כספי שלא יפחת מ- 300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), לכל לקוח.
 • למציע מחזור הכנסות שנתי מפעילות שוטפת (לא כולל הכנסות ממכירת מקרקעין ולא כולל מע"מ) של 500,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו- 2018 או לחילופין 2017, 2018 ו- 2019.
 • למציע נקודת מכירה ו/או מחסן ציוד הממוקמים בתחומי העיר ירושלים.
 • המציע מנהל ספרים כנדרש על-פי כל דין ובעל כל האישורים כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס), התשל"ו-1976.
 • המציע נרשם למכרז במועד וקיבל את מסמכי המכרז.

הכל כמפורט במסמך ההזמנה.

 1. את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמך ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים במשרדי הקרן, עד ליום 30.11.2020 בשעה 14:00.
 2. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז, הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה מכוח כל דין וכפי שנקבע במסמכי המכרז.
 3. הקרן אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 4. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא-ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך תחרותי נוסף, הכל כמפורט במסמך ההזמנה.
 5. שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורסם באתר האינטרנט של הקרן ובהודעה למציעים שנרשמו למכרז בלבד. באחריות המציעים jda.gov.ilלבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט, ככל שתהיינה.
 6. האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד תחייבנה את הקרן.

 

 

 

הודעה בדב דחיית מועדים:

 1. הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מתכבדת בזאת להודיע על דחיית המועדים במכרז שבנדון, כדלקמן:
  • המועד האחרון לרישום וקבלת חוברת מכרז נדחה ליום 9.11.2020 עד השעה 14:00. הרישום למכרז יתבצע באמצעות שליחת טופס רישום בנוסח המצורף כמסמך א'(1) למסמכי המכרז בדוא"ל, לכתובת: [email protected], כמפורט בהזמנה.
  • המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה במכרז נדחה ליום 16.11.2020.
  • המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 30.11.2020 עד השעה 14:00.
 2. את מסמכי ההזמנה (ללא הנספחים) וטופס הרישום למכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הקרן, כאן (תחת הלשונית: "מכרזים פומביים") ו/או לעיין בהם במשרדי הקרן הממוקמים ב"בית שטראוס" – רחבת הכותל המערבי בירושלים, בתיאום מראש עם גב' אפרת גינזברג, בטל' 02-6260969.

בכל יתר המועדים והוראות המכרז, לא יחול כל שינוי.