מאגר בתי מלון בירושלים

מאגר בתי מלון בירושלים

הגשת בקשות להיכלל במאגר בתי מלון בירושלים של הקרן למורשת הכותל                  המערבי למתן שירותי לינה והסעדה

הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן"), פונה בזאת לבתי מלון בירושלים, להגיש בקשות להיכלל במאגר בתי מלון. רקע כללי על הפרויקט

הקרן מפעילה תוכניות חינוכיות שונות במסגרתן מגיעות קבוצות לאירוח בשבתות באזור הכותל המערבי והרובע היהודי בירושלים.

סופי השבוע יתקיימו מיום חמישי-מוצ"ש ובחלקן מיום שישי עד מוצ"ש.

סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות

רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרף למאגר בתי מלון" המופיע באתר הקרן בכתובת – www.thekotel.org. ובדף מטה.

על המבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן.

את טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש  באמצעות אתר המכרזים של "הקרן למורשת הכותל המערבי". בכתובת: http://www.thekotel.org/bids.asp

לפרטים נוספים ניתן לפנות בדואר אלקטרוני  לכתובת:  efrat@thekotel.org

יובהר כי פנייה זו אינה מהווה מכרז, ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

כמו כן, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, באופן שניתן להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר על פיה.

תנאים סף מצטברים לרישום במאגר

 • כללי:
 1. עוסק מורשה
 2. רישיון עסק
 3. מלון רשום (משרד התיירות)
 • דרוג/רמה

רמה: בינונית ומעלה.

 • חדרים ואולם:
 1. מספר חדרים : 45 ומעלה
 2. מספר מיטות בחדר: 2 ומעלה
 3. חדר אוכל המכיל 150 סועדים (בנפרד)
 4. חדר הרצאות המכיל 150 איש (בנפרד)
 5. חדר ספח לקבוצות דיון.
 6. חדר ציוד
 7. אולם להופעה ביום חמישי
 8. אפשרות להעמדת פינת קפה
 • ארוחות:
 1. כשרות: גלאט (חלק) עם אפשרות למשגיח מטעמנו.

במידה שהמלון לא בכשרות גלאט תתבצע הכשרה של המטבח והשגחה מטעמנו לכל אורך הסופ"ש.

במקרה של התקשרות יחולו התנאים הבאים:

 1. תנאי תשלום : שוטף+30 כנגד הצגת חשבונית מס.
 2. ביטוח בהתאם לתנאי הקרן.
 3. חתימה על הסכם התקשרות.

מסמכים נדרשים לצירוף :

 1. פרופיל
 2. העתק תעודת עוסק מורשה
 3. רישיון עסק
 4. תעודת מלון רשום.
 5. נספח ביטוח חתום.
 6. אישור מכבי אש בתוקף.
 7. נספח "ההצעה הכספית"

על הפנייה להיות מפורטת ולכלול כל מידע רלוונטי נוסף שיכול לסייע בבחירת הפונים.

סיווג לייעוץ ייחודי:

צוות מקצועי של הקרן (להלן: הצוות המקצועי"), יבדוק האם אולם ההרצאות המוצע מתאים והיכן ממוקם חדר הציוד וכן פרטים נוספים אודות התנאים המוצעים על ידי המלון.

מובהר כי לעניין זה, יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים מהמבקש, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המבקש בטופס הבקשה, לצורך קבלת המלצות.

הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס בין היתר, על הקריטריונים שפורטו לעיל, ויחליט

באם לצרף את המבקש למאגר. מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול דעת מוחלט ובלעדי, האם להוסיף מבקש למאגר הנ"ל, והמבקש מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות הצוות המקצועי כאמור.

מובהר שאין הקרן מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

הפנייה לכל בית מלון הרשום במאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של הקרן מתוך מאגר זה. הקרן תפנה לבית מלון שיהיה רלוונטי, על פי שיקול דעתה, למתן השירות הנדרש לה באותה העת, ותחליט על פי שיקול דעתה האם להתקשר עם בית המלון על פי הצעתו. מובהר כי הקרן אינה מתחייבת להתקשר עם בית המלון הנמצא במאגר, ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות. החלטת הקרן באשר להתקשרות עם בית המלון הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעת המוחלט של הצוות המקצועי והגורמים המוסמכים בקרן.

 • ביטוח:
 1. מבלי לגרוע מאחריות "הספק"/"הקבלן" עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין,

"הספק"/"הקבלן" מתחייב לבצע על חשבונו ,את הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח א', ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו.

1.1          ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :

500,000  $ למקרה ו – 500,000 $ לתקופה.

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

1.2          ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :

1,500,000  $  לעובד  ו –  5,000,000  $  למקרה ולתקופה.

[מובן שעל "הקבלן/הספק" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, בגין עובדיו].

הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 1. לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : "… ו/או הקרן למורשת הכותל המערבי ו/או מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה".

(+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי).

 1. במעמד חתימת החוזה, "הספק"/"הקבלן" ימציא ל"קרן" אישור מחברת הביטוח, עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח א', אשר יכלול בין השאר :
 • אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות.
 • אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו 60 יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"קרן".

"הספק"/"הקבלן" מתחייב להמציא ל"קרן" אישור חדש, לפחות 15 יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד הוא מחויב לכך עפ"י חוזה זה.

 1. הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"הספק"/"הקבלן" רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.
 2. "הספק"/"הקבלן" מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מידית ל"קרן" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.
 3. "הספק"/"הקבלן" יבטח את כל הציוד והרכוש שבשימושו לצורך ביצוע חוזה זה בביטוחים המתאימים , הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "הקרן " ועובדיה , למעט אם הנזק יגרם על ידם בזדון. "הספק"/"הקבלן" רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ציוד ורכוש זה אולם הוא פוטר מאחריות את "הקרן" ועובדיה בגין כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו.

"הספק"/"הקבלן"  יישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל.

 1. המציע מצהיר כי הנו משמש כקבלן עצמאי, ולא יהיו כל יחסי עובד-מעביד בינו ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה מטעמו ו/או מי מטעמו לבין הקרן. היועץ מתחייב לשאת ולשלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים על ידו, כולל קבלני משנה מטעמו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום פעילותו.
 2. המציע, ככל שיזכה, יהיה אחראי באופן בלעדי לאופן וטיב השירותים והמוצרים שיסופקו ושיבוצעו על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, וכן יהיה הוא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד ו/או הקרן, לרבות נזקים שייגרמו להם, כתוצאה מביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים נשוא מסמך זה.
טופס בקשה להצטרף למאגר בתי מלון
יש למלא ולספק את הפרטים הבאים:

שם המבקש: _________________________________________________

מספר זיהוי/מספר תאגיד: ________________________________________

כתובת: ______________________________________________________

טלפון: _______________ פקס: ___________________________________

Email : ______________________________________________________

יש לצרף לטופס בקשה זה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בהזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר בתי המלון, לרבות פירוט: פרופיל, העתק תעודת עוסק מורשה, העתק רישיון עסק, העתק תעודת מלון רשום, אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות, נספח ההצעה הכספית,  וכל מידע רלוונטי נוסף שיכול לסייע בבחירת המבקש.

________________________

חתימת המבקש

ההצעה הכספית:

מחירון לינה:

    מחיר לחדר של שניים מחיר לחדר של שלושה מחיר לילד בחדר
מחיר ללילה בסופ"ש      
מחיר לסופ"ש מיום חמישי- מוצ"ש      
מחיר לסופ"ש מיום שישי- מוצ"ש      
מחיר ללילה בתקופה מיוחדת: חנוכה:      
שבועות:      
שבת הגדול:      
אחר (נא לפרט):      

 

מחירון מזון:

עלות ארוחת בוקר  
עלות ארוחת צהרים  
עלות ארוחת ערב  
עלות פנסיון מלא  
עלות כיבוד לפי משתתף

{שתייה מגוון +מאפים מגוון }

 

 עלות כיתות+ אולמות:

עלות כיתה לפי שעות  
עלות אולם לפי שעות  
אחר:  
   

 

במידה וקיים מחירון קבוע הבנוי בפורמט שונה, יש לצרפו למסמכי ההצעה.

הבהרה: על פי רוב לכל מלון קיים נספח ביטוח אשר נחתם עי נציג ביטוח מטעמכם. הקרן מבקשת להיצמד דווקא לנספח זה.

נספח ביטוח:

נספח א' – אישור  עריכת  ביטוח – שירותי הארחה והסעדה

לכבוד

הקרן למורשת הכותל המערבי                                          (להלן : "הקרן")

רח' העומר 2, העיר העתיקה, ירושלים  97500

 

שם המבוטח :  ………………………………………כתובת משרדיו : ………………………

 

הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :-

 1. נשוא אישור זה : מתן שירותי הארחה, לינה והסעדה לאורחי "הקרן".

חוזה מס' : …………………….

 1. תקופת הביטוח : מ – …………………  עד  …………………………
 2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :

 ………………….  $  למקרה  ו-  ………………….  $  לתקופה

[הערה : בשום אופן לא פחות מ –  500,000  $  למקרה ו – 500,000  $  לתקופה].

הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

הכיסוי חל גם בגין מכירת/אספקת משקאות ומזון  ובפוליסה מבוטלים , אם קיימים , חריגי: הרעלה , מכירת מזון ומשקאות.

השתתפות עצמית :  …………………  $  למקרה.

 1. ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :

 …………………  $  לעובד  ו-   ………………  $  למקרה ולתקופה

[לפחות :  1,500,000  $ לעובד  ו –  5,000,000  $  למקרה ולתקופה].

הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

השתתפות עצמית :  …………………  $.

 1. בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : "… ו/או הקרן למורשת הכותל המערבי

ו/או מדינת ישראל – משרד ראש הממשלה" (+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי).

 1. הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערכים ע"י הגופים הנזכרים בסעיף 5 לעיל, אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם.
 2. הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו 60 יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"קרן".

                                                        בכבוד  רב,

                                        ………..  חברה לביטוח בע"מ

 

 

 

הגשת מועמדות:

נא צרפו את הקובץ חתום

מידע חשוב

אין מידע חשוב

קבצים להורדה