מכרזים

בקשה להצעת מחיר לשרותי הסעדה – קייטרינג 2022

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז ג'רוזלם פוסט

הודעה על התקשרות בפטור ממכרז   בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 נמסרת בזאת הודעה, שלפיה בכוונת הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: "הקרן")

מכרז 1/22 . מדרכי הליכה , מדרגות ומעקות ממתכת

הזמנה להגשת בקשות להכלל במאגר שירותי צילום ועריכה של הקרן למורשת הכותל

מכרז פומבי מס' 6/21 לביצוע עבודות הצללה בעזרת הנשים שברחבת הכותל המערבי בירושלים

מכרז פומבי מס' 8/20 למתן שירותי ניהול, תוכן ותחזוקה של רשתות חברתיות לקרן למורשת הכותל המערבי

הזמנה להציע הצעות – מכרז פומבי 8/20 כללי הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להגיש הצעות

מכרז פומבי מס' 11/20 לתכנון' הצבת ותחזוקת דוכני הסברה ברחבת הכותל המערבי בירושלים

לחצו כאן להורדת מסמכי ההזמנה

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מאגר דירות ללינה בעיר העתיקה (חשבונית)

מכרז מסגרת פומבי מס' 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין.

מכרז פומבי 04/20 לאספקת ציוד תחזוקה, כלי עבודה וחומרי בניין (לתשומת ליבכם, חל שינוי במועדי המכרז כמפורט להלן) הקרן למורשת הכותל המערבי ("הקרן") מזמינה

מכרז מסגרת פומבי מס'05/20 למתן שירותי דפוס לקרן למורשת הכותל המערבי

תשומת לבכם למסמכי מכרז מעודכנים (8.11.20) בהתאם לשאלות ההבהרה: מסמך שאלות ותשובות הבהרה: